Results found: 0

Bulgaria

Family holidays

Film library

Other

Общи условия за ползване на уебстраницата

Настоящите общи условия („Общите условия“) регламентират ползването на Уебстраницата, поддържана от Фондация „Български Визуален АРХИВ“, ЕИК 205852532, („БВА“) както и правата и задълженията във връзка с ползването и предоставянето на снимки, публикувани на Уебстраницата.

Проектът на БВА има за цел да проследи целия 20-ти век в България и да го илюстрира с помощта на намерени или дарени снимки, като по този начин създаде предпоставки за изграждането, обсъждането и изучаването на българското визуално културно наследство от страна на Потребителите и посетителите на Уебстраницата.

1. Използвани понятия 

1. „Уебстраницата“ – настоящата интернет страница с адрес: visualarchive.bg
2. „Потребител“ – лице, което е регистрирало потребителски профил на Уебстраницата;
3. „Договор за дарение на снимки“ – договор, сключен с БВА, който има за предмет дарението на авторски права и/или право на собственост върху фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 7 от ЗАПСП;
4. „Договор за дарение на парични средства“ – договор за дарение, сключен с БВА, който има за предмет финансовото подпомагане на развитието на проекта;
5. „Договор за доброволна работа“ – договор, сключен с БВА, който има за предмет работа на доброволни начала с цел подпомагане развитието на проекта;

2. Приложимост

1. Настоящите Общи условия се прилагат по отношение на следните категории лица за регламентиране на техните отношения с БВА:
1.1 Посетители на Уебстраницата, които са изтеглили поне една снимка, публикувана на Уебстраницата;
1.2 Потребители;
1.3 Дарители по Договори за дарение на снимки и/или Договори за дарение на парични средства;
1.4 Доброволци по Договори за доброволна работа.
2. Освен ако не е уговорено друго в съответните договори по Раздел 1, т. 3 - 5:
2.1 Клаузите от тези договори ще отменят съответните клаузи от Общите условия, които им противоречат;
2.2 Общите условия ще се прилагат спрямо договорите в частта си, в която не са отменени на основание т. 2.1.

3. Приемане на Общите условия

1. Посочените по-долу действия ще се считат за изрично заявление на съответното лице, че приема Общите условия:
1.1 Изтеглянето на снимка, публикувана на Уебстраницата;
1.2 Регистрирането на потребителски профил на Уебстраницата;
1.3 Сключването на договор, посочен в Раздел 1, т. 3 - 5.

4. Регистрация на потребителски профил

1. Регистрацията на потребителски профил на Уебстраницата е доброволна, безплатна и необходима за ползването на определени функционалности на Уебстраницата. Регистрация не е необходима за изтегляне на снимки от Уебстраницата.
2. При успешно приключване на регистрацията Потребителят ще разполага със свое потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес Потребителят може да регистрира един профил.

5. Права и задължения на БВА

1. БВА има следните права:
1.1 да издава фото-книги, да продава принтове и мърч със снимките, публикувани на Уебстраницата;
1.2 да организира изложби със снимките, публикувани на Уебстраницата, с цел запознаване на обществеността с проекта;
1.3 да променя съдържанието и начина на достъп до информация на Уебстраницата;
1.4 да прекрати достъпа до Уебстраницата в случай на действия, които са недобросъвестни и/или противоречат на действащото законодателство на Република България.
2. БВА има следните задължения:
2.1 да осигури информация за наличие на авторски права върху снимките във вид, достъпен за посетителите на Уебстраницата.
2.2 да осигури действащ лиценз на Creative Commons във връзка с ползването на снимки, публикувани на Уебстраницата, като предостави достъп до условията на лиценза за всички посетители на Уебстраницата.

6. Права и задължения на Потребителите и посетителите на Уебстраницата

1. Потребителите и посетителите на Уебстраницата имат следните права:
1.1 да изтеглят снимките на своите лични устройства в голям размер, при спазване правилата на лиценза на Creative Commons CC-BY-SA-3.0, както и на настоящите Общи условия;
1.2 да ползват функциите на Уебстраницата, включително да коментират снимките и да ги запазват в лични галерии и албуми, създадени в потребителски профили;
1.3 да запазват снимките, публикувани на Уебстраницата, на устройствата, чрез които са осъществили достъп до Уебстраницата (компютър, телефон и др.);
1.4 да използват снимките, публикувани на Уебстраницата, за търговски и нетърговски цели, включително, но не само възпроизвеждане, разпространение, адаптация, подготовка на производни произведения, публично показване във всички форми на печат, електронни и цифрови медии. Правото по настоящата точка се предоставя съгласно условията на лиценза на Creative Commons CC-BY-SA-3.0.
1.5 право да получат обратно физическите архиви със снимки, предоставени на БВА в изпълнение на Договор за дарение на снимки с цел цифровизиране и публикуване на Уебстраницата, заедно с цифровизирана версия на всички снимки от физическия архив.
2. Потребителите и посетителите на Уебстраницата имат следните задължения:
2.1 при използването на снимките да не накърняват достойнството и доброто име на лицата, заснети на снимките.
2.2 да посочват Уебстраницата като място, откъдето са получили снимките при спазване изискванията на лиценза на Creative Commons CC-BY-SA-3.0.
2.3 при всяко използване на снимка с авторски права да обозначават името, псевдонима или друг знак, идентифициращ автора на снимката.
2.4 да поемат за своя сметка всички разходи, съпътстващи извършени от тях дарения за Уебстраницата.
2.5 при поискване да предоставят информация за произхода на средствата, с които са извършили дарения за Уебстраницата.

7. Дарения за проекта

1. Потребителите и всички трети лица могат да извършват доброволни дарения на парични суми за поддръжка на Уебстраницата и/или фондацията БВА. Във всички случаи отношенията между дарителя и БВА се регулират от Договор за дарение на парични средства.
2. Даренията могат да се извършват по следните начини:
2.1 по банков път, включително чрез дебитна или кредитна карта
2.2 чрез Уебстраницата
2.3 чрез Pay Pal

8. Политика за защита на личните данни

1. Следните действия ще се считат за изрично съгласие, дадено от съответните лица, за обработка на техните лични данни от страна на БВА:
1.1 регистрацията на потребителски профил на Уебстраницата;
1.2 сключването на договор, посочен в Раздел 1, т. 3 – 5;
1.3 подписването на декларация-съгласие за обработка на лични данни, изготвена по образец на БВА.
2. БВА съхранява лични данни единствено с цел ползването и поддръжката на Уебстраницата. Личните данни не се предоставят на трети лица за рекламни, промоционални и каквито и да било други цели, с изключение на случаите, предвидени в приложимото законодателство.
3. БВА съхранява следните видове лични данни: потребителско име, парола, данни за електронна поща.
3.1 БВА съхранява личните данни за период от 5 (пет) години.
3.2 Лицата имат право на достъп до своите лични данни, предоставени на БВА, включително, но не само с цел тяхното коригиране.

9. Лиценз на Creative Commons

1. Правният режим на снимките, публикувани на Уебстраницата, включително, но не само редът за тяхното използване, ще се регулира от лиценза на Creative Commons CC-BY-SA-3.0 осигурен от БВА. Информация относно лиценза ще бъде достъпна на Уебстраницата.

10. Други

1. Договорите, посочени в Раздел 1, т. 3 – 5, се сключват съгласно образец, предоставен от БВА. Страните могат да договарят индивидуални условия по договорите в зависимост от особеностите на конкретния случай.
2. БВА си запазва правото да изменя Общите условия по своя преценка. Ако изрично не е посочено друго, измененията влизат в сила от деня на публикуването им на Уебстраницата. По отношение на всяко лице, приело Общите условия, ще се прилага версията на Общите условия, която е била в сила към датата на съответното събитие, посочено в Раздел III.
3. Ако някоя разпоредба на Общите условия бъде обявена за нищожна или неприложима изцяло или отчасти, тази разпоредба няма да се прилага и няма да засяга валидността, съответно приложимостта на останалите разпоредби на Общите условия.
4. За въпросите, които не са уредени в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство на Република България. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на Общите условия ще бъдат разрешавани по доброволен път с писмено споразумение. В случай че споразумение не може да бъде постигнато, спорът ще бъде отнасян за разрешаване към компетентния български съд.

Неразделна част от Общите условия са:

1. Правилата на лиценза на Creative Commons, достъпни на адрес: visualarchive.bg
2. Политиката за бисквитки, достъпна на адрес: visualarchive.bg

Настоящите Общи условия влизат в сила на 13 октомври 2020г.

БВА е създаден, за да разказва за България през XX век, използвайки намерени и дарени фотографии. Архивът се изгражда от и за своята публика. Всички фотографии, част от архива, можете да разглеждате и изтегляте абсолютно безплатно - както за лични, така и за комерсиални цели.

герб на София
Project implemented with the support of SP "Culture" 2020

Subscribe to our newsletter:

Be the first to receive information about the latest photos and interesting stories around them, as well as about those organized by events and initiatives